CPI indikatorn är ditt verktyg i förbättringsarbetet

CPI är en modul i MUR-Systemet
Machine Utilization Realtime

Produktions- och stopptidsmätningssystemet

CPI ger en sammanfattande information av:

Fyllnadsgrad vertikal - Fyllnadsgrad längd - Conveyor hastighet - Anläggningstid

Fyllnadsgrad vertikalt: En mätram känner av hur mycket som hängts vertikalt.

Fyllnadsgrad längd: Hur mycket luckor det är i hängningen.

Luckorna visas i tidsgrafen, gulmarkerade.
Pajdiagramet visar fyllnadsgrad under skiftet/dagen.

Conveyor hastighet: Avvikelsen från den avsedda hastigheten.

Conveyorns snitthastighet har varit 94,9 % av beräknad hastighet, hitintills idag.

Anläggningstid: Hur stor del av beräknad produktionstid som utnyttjas.

Totala uttnytjandegraden idag 72,1 %

Alla stopporsaker redovisas för respektive period.


Nedan visas ett exempel på CPI/MUR Informationsskärm

Vid installation får ni hjälp med den första informationsskärmen, med information som är viktig för er.

I installationspaketet ingår kurs i att göra en informationsskärm. Att göra en infoskärm är i stort sett som att använda ett ordbehandlingsprogram.


Installation av CPI systemet - 1/4

CPI är en modul i MUR-Systemet. Installationen börjar med att installera en MUR-Box. Det är MUR-Boxen som tar in signaler från mätramen samt pulser från conveyorn (ca 1 cm/puls). Flera tangentbord kan kopplas till MUR-Box, varifrån operatören enkelt kan ange stopporsak.

Mätram - 2/4

4-5 fotoceller vars signaler går till MUR-Boxen.

Stopporsaker - Rapporter 3/4

Alla stopp av linen registreras automatiskt.
Operatören kan direkt vid stoppet ange stopporsak vid MUR-Boxens tangentbord eller vid en terminal. Stopporsakerna kan också ändras i efterhand.

Samtidigt kan operatören ge kompletterande kommentarer av stoppen. Dessa kommentarer kommer med i de rapporter som genereras i MUR-Systemet.

MUR-Systemet är kopplat till företagets LAN nät, vilket innebär att alla som har rätt behörighet kommer åt den data som CPI/MUR genererar. T ex kan alla ha sin egen infoskärm på sin dator som ger den data som är speciellt intressant för användaren.

CPI/MUR programmen installeras utan kostnad på obegränsat antal datorer och obegränsat antal användare. Samma sak för användandet av Infoskärm.

CPI/MUR Systemet 4/4

CPI/MUR systemet kan installeras i ert LAN nätverk för att ge alla med behörighet åtkomst av genererad data och rapporter. Kan även köras som stand alone. Användbart vid tillfällig installationer.

CPI/MUR är ett självständigt system, dvs ej beroende av andra program eller mätsystem. Det innebär att felsökning inte behöver engagera fler än en leverantör.

CPI/MUR är ett skalbart system som alla program har möjlighet att kommunicera med, t ex hämta data från CPI/MUR eller att CPI/MUR levererar data till andra system.

Korttids hyr ett komplett CPI system

Ett CPI system med MUR-Box, PC och mätram.

Ni får det installerat och en genomgång av CPI. Vi ger er ett informationsprogram för informationsskärmen, anpassat för era behov. Rapportgenerator som ni dagligen enkelt kan trycka ut rapport på önskad period.

När vi har gjort arbete hos er har ni full kontroll av CPI systemet. Alla på företaget kan få tillgång till CPI, i den omfattning som den inloggade har fått behörighet till.

Meyer&Hjort har använt CPI under sitt arbete på Nimoverken

Roger Fröjdh

Rogers småländska entreprenörshjärta gör att han ofta ser nya och oväntade möjligheter hos företag som kört fast.

Han har en gedigen bakgrund i ytbehandlingsbranschen och under hans ledning drev han upp en legolackering till att bli Sveriges mest lönsamma.

Roger har även varit delägare i ett kemiföretag.

Roger Fröjdhs erfarenheter av CPI:

CPI Rapporten används som beslutsunderlag då det är facit.

Infoskärmen är tydlig och lätt att förstå. Den visar avdelningens/anläggningens informationen i realtid.

Personalen kan knyta åtgärder i realtid där verkan syns direkt på skärmen.

Med hjälp av informationen på skärmen tar man rätt beslut där verkan är som störst.

Fakta om Meyer&Hjort

“Ytbehandlingsavdelning att hyra”

Många företag har idag ofta inte resurser att ha egen ytbehandlingsavdelning. “Ytbehandlingsavdelning att hyra” innebär att man kan ha en sådan men bara betala för den tid man har avtalad. Samtidigt får man med råge den nödvändiga kompetens som en helt egen avdelning skulle medföra. Från målningspec till kompletta system.

Med vår kompetens och erfarenhet tar vi ansvar för företagets samlade ytbehandling, val av underleverantörer, till stöd för marknad och konstruktion samt produktion i den egna anläggningen.

Ytab använder MUR-Systemet för mätningar på manuellt arbete

YTAB började med mätningar på lackerings linen och därefter kom tanken på att mäta på manuella arbeten.

Varför ville ni mäta på sprutboxarna?

Vi ville ha bättre information på flödet i boxarna. Vi behövde veta effektiv tid för förberedelser/ målning/torktider i boxen för att kunna styra flödet och resurser och i slutändan öka kapaciteten utan att arbeta fortare, bara smartare.

Vad gav mätningarna med MUR-Boxen er för ny information?

Den gav en viktig information om möjlig kapacitet, vilka förbättringsåtgärder vi behövde arbeta med.

Vilka åtgärder gjordes efter ni sett mätresultaten under första tiden?

Vi har helt förändrat flödet i arbetet utanför boxarna för förberedelserna. Detta arbete visualiserades och gjorde att vi ökade effektiviteten med över 20% mot tidigare.

Hur tar lackerarna del av mätningarna och vilken response ger de via MUR-Systemet.

Lackerarna ser på skärm, i realtid, antal minuter boxen stått still. Vi visar även dagliga mätningar och månadsmätningar. Det har ökat engagemanget bland all personal som jobbar i och utanför boxarna

Fakta om YTAB

Specialister på ytbehandling med starkt fokus på plast och komposit.

Lackeringsanläggningar i Sverige och Ungern.

Antal anställda totalt: ca 120.

YTAB har många små, medelstora och stora kunder inom många branscher, inklusive bilbranschen, konsumentelektronik, vitvaror, möbler, medicinteknik och inredning.

CW Lundberg Industri mäter på två lackeringsliner samt ett antal CNC maskiner

Produktionstekniker Lars-Åke Engström vid en av lackeringslinerna.

- Personalen har blivit noga med att skriva kommentarer för att sedan en gång i veckan gå igenom med prod.teknik/processledare vad som har varit störningar i produktionen, säger Lars-Åke.

Vilka parametrar på lackeringslinjerna var intressanta att börja mäta på?

Det vi ville se var hur vi utnyttjar lackeringslinjen. Med MUR-Systemet så kunde vi börja mäta våra avstängningsluckor , byte av färgluckor och luckor mellan upphängnings oken. På detta vis så kunde vi se hur mycket detaljer som passerar genom lackboxen, och när vi började använda fyllnadsgraden så fick vi bättre koll på utnyttjandegraden. Fyllnadsgraden får vi genom att MUR-Systemet läser signalen från ljusbommen.

Hur används parametrarna?

Det vi använder parametrarna till är se utnyttjande graden av linan och fyllnadsgraden genom lack boxarna.

Stopptiderna är en viktig parameter att jobba bort.

Kommentarerna är viktiga för att komma åt de störningar som är i produktionen. Kommentarerna skriver operatörerna in i MUR-Systemets terminalprogram och blir direkt åtkomliga.

På det viset så kan vi jobba bort de störningar i produktionen.

CW Lundberg Industri

På vilket sätt har mätningarna påverkat produktionen?

För våran del så kan vi se hur det gick dagen före och utvärdera detta, även använda det i planeringen hur optimeringen av produkterna ska köras.

Hur har MUR-Systemet påverkat engagemanget på lackeringslinan?

För våran del så har vikten av att optimera linan ökat, vi kör mer effektivt idag mot tidigare.

Personalen har blivit är noga med att skriva kommentarer för att sedan 1 ggr/vecka gå igenom med prod.teknik/processledare vad som har varit störningar i produktionen.

CWL mäter även på fem CNC maskiner

En MUR-Box kan mäta på flera maskiner, upp till 12 st.

Bilden nedan är inte från CWL.

Visar att varje maskin kan ha en eller flera individuella tangentbord.

Fakta om CW Lundberg Industri AB:

Expert på taklösningar

När man designar sitt tak med smäckra, miljövänliga produkter från CW Lundberg kan man anpassa kulör efter önskemål och utseende som lyfter hela fastigheten.

Man väljer färg enligt en kulörkarta utan extra kostnad är för CW Lundberg en självklarhet.

Genom utvalt material, professionell produktion och ytbehandling får man alltid produkter som klarar svåra miljöer, minskar påfrestning på tak och person vid fall samt möjliggör en ergonomisk och säker arbetsmiljö.


Nimoverken använder CPI på sin lackeringsline

Mikael Fröjdendahl - Arbetsledare

Hur används CPI av personalen på linan?

Positiva reaktioner.

Direkt information på hur det går.

Tidigare kunde man bara ana hur det går.

Informationen ger personalen extra energi till arbetet.

Hur används maskinkommentarerna av operatörerna?

Vid varje färgbyte läggs kommentarer.

Vid speciella fel, t ex vid påplockningen, vid avsynningen, när material saknas.

Hur har hängningen påverkats sedan ni började med CPI?

Väldigt visuellt med CPI, på Infoskärm eller i rapporter.

Ger tankar att “Detta måste vi jobba med”.

Grafen på hängningen har påverkat arbetet genom att hängningen förbereds annorlunda.

Vilka rapporter används vid det dagliga genomgångarna?

Standard rapporten som ger information om dagens arbete, t ex stopporsaker, utnyttjandegrad och luckor på linan

Energirapporterna, graferna från CPI, vad har de gett för “nya ögon” och hur används informationen?

Ser i grafen hur förändringar i produktionen påverkar elförbrukningen.

Grafen ger en direkt visualisering av förbrukning.

Effektivisering - mindre skift.

Kan se direkt att energiförbrukningen minskat.

På vilka sätt har CPI påverkat produktionen?

Arbetsmetoderna.

Förändringar i skiften.

Fler i företaget har fått en insyn i produktionen på ett överskådligt sätt.

CPI ger delaktighet i produktionen.

Om Nimo

NIMO är idag världens största torkskåpstillverkare med drygt 100 engagerade medarbetare, vi har självklart kvar all vår tillverkning i Sverige

Vårt mål är att våra produkter ska underlätta för både dig och miljön varje dag.


Kontakta oss

Adductor AB
Högsbyvägen 3
352 74 Växjö

www.adductor.se

Säljsupport

[email protected]

Telefon

+46 10-333 20 44

References

https://www.murbox.com/references/